Finfo är med på ”Vägen till ett giftfritt byggande”

Finfo är med på ”Vägen till ett giftfritt byggande”

Publicerad den 19.04.2017, 09:09

Konferens om en giftfri miljö
IVL Svenska Miljöinstitutet höll den 29 mars konferensen ”Vägen till giftfritt byggande 2017”, där fokus låg på hur man får fram en gemensam målbild och vilka styrmedel som behövs för att nå en giftfri miljö.

Arbeten som banar väg för ett giftfritt byggande
Det finns både pågående studier och företag som arbetar för att förbättra processerna kring ett giftfritt byggande. På konferensen berättade följande representanter om sina arbeten:

Från EU-kommissionen berättades om en pågående konsultstudie som ska ta fram policyprocesser för att förbättra samspelet mellan kemikalie-, produkt- och avfallslagstiftningen, vilken ska ge underlag för strategier för en giftfri miljö.

Basta, som arbetar för att fasa ut särskilt farliga ämnen från bygg- och anläggningsprodukter, talade om Sverige som ett föregångsland. Men de pekade också på problemen med att enkelt få fram viktig information, som t. ex. miljöinformation, som ett hinder för en snabbare utveckling mot ett resurseffektivt och hållbart byggande.

Svanen, som genom sitt arbete bidrar till en hållbar miljöutveckling, berättade hur de genom att utveckla sina IT-verktyg och samla relevant information i en byggproduktdatabas har förenklat ansökningsprocesser och krav på dokumentation betydligt.


”För att kunna genomföra ett giftfritt byggande och skapa ett mer långsiktigt hållbart byggande med 100 % spårbarhet är korrekt och kvalitetssäkrad artikelinformation och gemensamma digitala processer inom alla områden av byggproduktionen av största vikt”


FINFOs roll på vägen mot ett giftfritt byggande
FINFO spelar en central roll när det gäller tillgång till, och utväxling av miljöinformation för byggmaterial på artikelnivå. Magnus S Tönne från FINFO berättade om FINFOs roll som leverantör av validerad och kvalitetssäkrad artikelinformation genom en centraliserad molntjänst där alla aktörer inom byggprocessen har access till informationen. Han förklarade också hur viktigt digitala processer tillsammans med BIM är, för att skapa ett mer resurseffektivt, hållbart och giftfritt byggande.

Magnus S. Tönne från Finfo/Logiq i paneldebatten ”Digitaliseringens roll för ett ökat resurseffektivt byggande”

Gemensam målbild
Något som diskuterades och framhölls av flera av talarna under dagen, var behovet av att ta fram gemensamma kriterier för att förenkla kommunikationen och utbytet av t. ex miljöinformation, mellan parterna i byggprocessen. Diskussionen under dagen handlade också om att enförutsättning för att nå hela vägen fram till det gemensamma målet, ett giftfritt byggande med 100 % spårbarhet, är att alla är delaktiga och arbetar för att effektivisera informationsutbytet när det gäller produkter inom byggprocessen.

För mer information kontakta oss här

Läs mer om konferensen