Hållbara artiklar med människan i centrum

Finfo Hållbarhet

Hållbara artiklar med människan i centrum

Hållbara artiklar med människan i centrum

Finfo Hållbarhet

Hållbara artiklar med människan i centrum

Hållbara artiklar med människan i centrum

Finfo Hållbarhet

Ett säkerhetsdatablad ska enligt lagkrav finnas tillgängligt för den som yrkesmässigt använder kemiska produkter och till den som säljer dem vidare. Det är tillverkaren eller importören som har ansvaret att upprätta säkerhetsdatabladet. Det ska innehålla information om den kemiska produktens farliga egenskaper och finnas en beskrivning av hur ämnet eller blandningen ska lagras, hanteras och bortforslas på ett säkert sätt.

 

Handlare som tillhandahåller exempelvis en e-handel där kemiska produkter säljs måste kunna visa delar av produkternas farlighetsmärkning tydligt. Reglerna är till för att kunderna enkelt ska kunna se vilka faror det finns med produkten och få information innan köpet.

Med Finfos hållbarhetstjänst görs det nu möjligt för kedjorna att bland annat kunna bryta ut specifik information ur elektroniska säkerhetsdatablad, kopplat till MediaCentral på artiklarna i Finfos databas för möjlighet att använda datan digitalt.

 

Vad kan extraheras med Finfo Hållbarhet från Säkerhetsdatablad (SDB):

 • Utgivningsdatum
 • Version
 • Produktnamn
 • UFI-nummer
 • Signalord
 • Faroangivelse
 • Kompletterande faroangivelse
 • Skyddsangivelse
 • Sammansättning/information om beståndsdelar
 • Piktogram
 • Ämnen på kandidatlistan
 • Senaste ändringsdatum SDB

Vad kan extraheras med Finfo Hållbarhet från Självdeklarerad Hållbarhetsinformation (SDE):

 • SCIP-nummer
 • Sammansättning/information om beståndsdelar

 

 

Piktogram Säkerhetsdatablad

Finfo Hållbarhet

Tjänstens fördelar:

 • Möjlighet att tillhandahållas en sammanslagen lista av extraherad informationen ur de säkerhetsdatablad som finns i MediaCentral på artiklarna i Finfos databas, identifierat på artikelnivå.
 • Enkelt för handlaren att följa de lagkrav som finns på information av kemiska produkter vid försäljning av kemiska produkter.
 • Tydlighet gentemot slutkund minimerar risker och värnar om människan
 • Säkerställer att arbetsmiljöverkets krav tillmötesgår för att informera anställda och säkerhetspersonal om hur kemiska ämnen ska förvaras och hanteras samt vilka åtgärder som krävs i en nödsituation.
 • För att säkerställa en hög datakvalitet görs återkommande stickprov på den inhämtade informationen.
 • Möjlighet att sammanställa statistik över försäljning av farliga ämnen.

 

Förklaring

 

 

Så fungerar det:

Säkerhetsdatabladets information extraheras av tredje part via en kombination av maskininläsning och manuell inhämtning. Datan passerar sedan genom inläsningskontroller innan den lagras i Finfos databas. Härifrån kan användaren av tjänsten enkelt hämta den hållbarhetsinformation de behöver för att följa lagkrav och ge sin slutkund ett säkert sätt att handla och använda produkten.

Vill du veta mer om Finfo Hållbarhet?  Kontakta oss gärna för mer information och offert.

 

Full kontroll på priser

Full kontroll på priser

Finfo Kontroll