Så funkar det

Så funkar det

Publicerad den 28.11.2018, 11:16


Finfo och Byggmaterialhandlarna jobbar tätt tillsammans för att göra våra tjänster så bra och effektiva som möjligt, men det kan vara svårt att hålla reda på vem som gör vad när det gäller att ge branschen tillgång till kvalitetssäkrad produktdata enligt Vilma-standarden.


Byggmateriahandlarna
 är branschorganisationen som samlat landets bygg-, järn- och färghandelsföretag och har idag cirka 750 medlemmar. De arbetar aktivt med olika branschfrågor, som till exempel hållbarhets- och digitaliseringsfrågor samt driver lobbyprojekt gentemot myndigheter och politiker.

 

Vilma är namnet på den standard för produktinformation som tagits fram inom branschen. Den ägs och förvaltas av Byggmaterialhandlarna.

Förvaltning och utveckling av standarden sker på tre nivåer:

  • Byggmaterialhandlarnas Styrelse tar de övergripande besluten av större betydelse för standarden.
  • Digitaliseringsrådet har Styrelsens mandat att diskutera och besluta om taktiska förändringar i standarden och relaterade system.
  • Operativa Gruppen är det organet som löpande hanterar önskemål från standardens användare om mindre förändringar. Operativa Gruppen består av representanter från kedjor, leverantörer, Finfo och andra samarbetspartners samt systemleverantörer.

 

Finfo har genom ett avtal med Byggmaterialhandlarna ensamrätt på insamling och distribution av information enligt Vilma-standarden. Finfo validerar mottagen information mot uppsatta krav i Vilma samt lagrar och distribuerar den i ett standardiserat format till mottagaren. All artikelinformation granskas för att säkerställa att endast tillåtna värden och enheter används, att förhållandet mellan olika enheter är logiska samt vilka förändringar som gjorts gentemot tidigare distribuerad information.

Finfo hjälper även dig som leverantör i processen mot certifiering genom våra utbildningar. Vi ger dig kunskap, tips och råd för att komma igång med artikeldata och artikelinformation enligt regelverket Vilma. Utöver artikelinformation  insamlar och distribuerar Finfo även produktdokumentation och produktegenskaper.